Προκηρύχθηκε η θέση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου - Δέχεται βιογραφικά ο Φορέας

Ποια τα κριτήρια και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος

Πρόκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ανακοίνωσε τo Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής του νέου επικεφαλής του Φορέα.  

Υπενθυμίζεται πως πλέον ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες, μετά και από τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τις εκποιήσεις θα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ του Φορέα, η πρόκληση ενδιαφέροντος γίνεται προκειμένου, το Συμβούλιο να διαμορφώσει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η περίοδος υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την 1η Μαρτίου 2024.

Όπως αναφέρεται, τα καθήκοντα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου καθορίζονται στον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών Νόμο του 2010 Ν. 84(Ι)/2010) ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαιτούμενα Προσόντα, Πείρα, Ικανότητες και Χαρακτηριστικά:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν:

(i) στα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά, και γνώση και πείρα σε νομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί, ή

(ii) στα νομικά και γνώση και πείρα σε οικονομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί.

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε οικονομικά, νομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα, ανάλογα με την περίπτωση ως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 1, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, καθοδήγηση και έλεγχο εργασιών.

3. Πολύ καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν τον τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στην Κύπρο, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις συναλλαγές τους με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εγνωσμένο κύρος και εντιμότητα, ανώτατο ηθικό επίπεδο και αυξημένο αίσθημα δικαίου, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, πολύ καλή ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ευθυκρισία και αναλυτική σκέψη.

5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θητεία και απολαβές:

• Η θητεία είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί για ακόμη μία θητεία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ισχύος του διορισμού του.

• Ο μισθός και οι λοιποί όροι της υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται, οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβάλλονται στον εξής σύνδεσμο: www.jobmatch.com.cy, με κωδικό θέσης ΧΕ/2/2024 μέχρι την 1η Μαρτίου 2024, συνοδευόμενες από πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22517707 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment@humanasset.com

Σημειώνεται ότι θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι, οι οποίοι το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ότι θα διενεργηθούν προσωπικές συνεντεύξεις.

Η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου παραμένει κενή από την 1η Ιουλίου, με το Γραφείο να λειτουργεί κανονικά υπό τη Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Βαλεντίνα Γεωργιάδου.

Διαβάστε επίσης: Κατασκευές: Χρειάζονται 5.000 πρόσθετοι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις ανάγκες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ