Ελεγκτική Υπηρεσία: Εντοπίστηκαν αδυναμίες στην Υπηρεσία Ασφαλίσεων

Αδυναμίες στις πολιτικές και διαδικασίες της Υπηρεσίας του Εφόρου Ασφαλίσεων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Αδυναμίες ως προς την καταγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζει η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, διαπιστώνει στην Ειδική Έκθεση της η Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
 
Στην Έκθεση της, η Υπηρεσία διαπιστώνει επίσης αδυναμίες και στον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, καθώς και στην τεκμηρίωση και διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων που διενεργεί.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει επίσης στα συμπεράσματα της ως προς τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ότι ο αριθμός και η συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και δεν υπάρχει έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των ευρημάτων και συστάσεών της.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία στις συστάσεις της αναφέρει ότι ο Έφορος, ως αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία, θα πρέπει, με βάση όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που του παραχωρούνται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν. 38(Ι)/2016), να καταγράψει τις διαδικασίες και πολιτικές της και να αυξήσει τον αριθμό και τη συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργεί και να παρακολουθεί έγκαιρα και συστηματικά τα ευρήματα και τις συστάσεις της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών εταιρειών που κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές και, κατά προέκταση, την προστασία των ασφαλιζομένων.

Επίσης, σημειώνεται στην έκθεση πως παρά την έλλειψη προσωπικού, την οποία η Εποπτική Αρχή θεωρεί ως ανασταλτικό παράγοντα για τη βελτίωση των εποπτικών της εργασιών, είναι σημαντικό όπως η κάθε εργασία της βασίζεται πάνω σε εγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου και  τεκμηριώνεται, τόσο για σκοπούς επισκόπησης, όσο και ποιοτικής αξιολόγησης της εργασίας.

Ο Έφορος Ασφαλίσεων αποτελεί αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που του παραχωρούνται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν. 38(Ι)/2016), με στόχο την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ