Αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για AML

Οι συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να διατηρούν υψηλά πρότυπα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υιοθετώντας διαδικασίες αυστηρότερου πελατοκεντρικού ελέγχου, αξιολόγησης κινδύνου και μεγαλύτερης διαφάνειας.

Του Αλέξανδρου Κωνσταντίνου*

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αυξάνοντας έτσι και τις απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό τομέα. Με μια σειρά από Οδηγίες και Σχέδια Δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο για αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος (AML), ενώ οι Ρυθμιστικές Αρχές ασκούν πιο επιμελή και αυστηρό έλεγχο, επιβάλλοντας σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι πρόσφατες διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός πρωτοφανούς εύρους κυρώσεων, επιφέροντας σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση μη εφαρμογής τους.

Ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο

Στο νέο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να διατηρούν υψηλά πρότυπα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υιοθετώντας διαδικασίες αυστηρότερου πελατοκεντρικού ελέγχου, αξιολόγησης κινδύνου και μεγαλύτερης διαφάνειας.

Μεταξύ άλλων, με τις τελευταίες ρυθμίσεις απαιτείται:

• Μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πραγματικούς δικαιούχους και την αλληλοσύνδεση των μητρώων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών.

• Ενσωμάτωση των κρυπτοστοιχείων στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

• Αυξημένες υποχρεώσεις σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

• Ενίσχυση της εξουσίας των Μονάδων Ερευνών Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (FIUs) και συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών.

• Δημιουργία καταλόγου Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων σε κάθε Κράτος Μέλος.

• Δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμής και θυρίδων ασφαλείας.

Επιπλέoν, το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων έχει προκαταρτικά συμφωνηθεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος MAP S.Platis

Σε αυτό το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον, η τάση του οποίου είναι να γίνεται ακόμα πιο αυστηρό τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος MAP S.Platis βοηθά τις εταιρείες του Χρηματοοικονομικού τομέα να θωρακιστούν κατάλληλα σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και τρομοκρατίας, προσφέροντας ειδική καθοδήγηση και συμβουλές για συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο. Οι υπηρεσίες του Ομίλου (περιλαμβανομένης και της συμμόρφωσης σε κυρώσεις) απευθύνονται σε: τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες, διαχειριστές κεφαλαίων, δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία, παρόχους Eταιρικών υπηρεσιών, παρόχους Πληρωμών και ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων κ.ά.

Η υποστήριξη του Ομίλου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τη Νομιμοποίηση Εσόδων και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων και λογισμικού σχετικά με τη Νομιμοποίηση Εσόδων και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.

• Ετοιμασία αναφορών ανάλυσης κενών για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες AMLD V & AMLD VΙ.

• Ετοιμασία αναφορών σε Εποπτικές Αρχές.

• Παροχή εκπαίδευσης στο βασικό προσωπικό για τη διαχείριση του κινδύνου Οικονομικού Εγκλήματος.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της σωστής και αποτελεσματικής εφαρμογής των πρακτικών μέτρων, διαδικασιών και ελέγχων της εταιρείας σας, καθώς και σύνταξη σχετικών πολιτικών που προσαρμόζονται στις ανάγκες του Οργανισμού σας.

• Αναθεώρηση και αξιολόγηση των διαδικασιών αναγνώρισης πελατών, επαγγελματικής επιμέλειας και πληροφοριών που προέρχονται από τους πελάτες του Οργανισμού σας.

• Αναθεώρηση και αξιολόγηση των διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης συναλλαγών και της δραστηριότητας των πελατών του Οργανισμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@mapsplatis.com ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.mapsplatis.com

*Διευθυντή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Ομίλου MAP S.Platis

Διαβάστε επίσης: Moody's: Αναβάθμισε τις προοπτικές της Κύπρου από σταθερές σε θετικές

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ