Αυξήθηκαν οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ - Εκατομμύρια επιστράφηκαν στο κράτος

Οι εισροές το α' τρίμηνο του 2024 είναι σημαντικά ενισχυμένες λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της πώλησης ακινήτου μεγάλης αξίας - Αποπληρώθηκαν €1,36 δισεκατομμύρια κρατικής βοήθειας από έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) το πρώτο τρίμηνο του 2024, αφού ανήλθαν στα €144 εκατομμύρια. Ειδικότερα, οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ παρουσίασαν αύξηση 11,1% έναντι €129,6 εκατομμυρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, και αύξηση 34,9% έναντι €106,7 εκατομμυρίων για την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, ανέφερε πως οι εισροές είναι σημαντικά ενισχυμένες λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της πώλησης ακινήτου μεγάλης αξίας. Υπενθυμίζεται πως η πώληση χαρτοφυλακίου, αφορούσε εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αξίας περίπου €58 εκατομμυρίων με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022 προς την Τράπεζα Κύπρου, γνωστό ως Έργο ΛΗΔΡΑ. Εξαιρουμένων των σημαντικών αυτών συναλλαγών, επισημαίνεται, οι τακτικές ταμειακές ροές ανήλθαν €80,7 εκατομμύρια στα ίδια περίπου επίπεδα με το Α’ Τρίμηνο 2023.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/03/2024 ανήλθαν σε €2.248εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2.121εκ. ή 26,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

Σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του τριμήνου 2024, αυτές ανήλθαν στα €27,6 εκατ., μειωμένες κατά 11,3% από €31,1εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και αυξημένες κατά 2,6% από €26,9 εκατ. το τρίμηνο του 2023.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €5.822 εκατ. στο τέλος του τριμήνου 2024 από €5.895 εκατ. στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2023 και €6.127 εκατ. στο τέλος του τριμήνου του 2023. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2024, ανήλθε στο 21,0% και εξαιρούμενων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 42,3%

Μειώθηκαν σημαντικά οι λύσεις αναδιάρθρωσης 

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue, διαμορφώθηκαν σε €94,3 εκατ. για το τρίμηνο 2024 έναντι €231,7 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €92,7 εκατ. το  αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα €4.016 εκατ. ή 54,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του τριμήνου 2024,  διαμορφώθηκαν σε €6.427 εκατ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €133 εκατ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €427 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €657 εκατ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 22,1% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 41,1%.

Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα

Για το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει πως η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το σχέδιο στις 31/12/2023 ανέρχεται σε €1.333 εκατ. σε σχέση με €2.608 εκατ. κατά την έναρξη του σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 49% από την έναρξη του σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2023 ανέρχεται σε €1.029 εκατ. σε σχέση με €2.271 εκατ. κατά την έναρξη του σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 55% από την ημερομηνία έναρξης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €100,2 εκατ. για την περίοδο 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η τελευταία απαίτηση για το τέταρτο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €61 χιλ. Επιπρόσθετα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές ύψους €97,4 εκατ. ή 97% του συνόλου των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης πληρωμής €5,5 εκατ. μέσα  στο τρίμηνο 2024.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €44,1 εκατ. Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του τριμήνου 2024, ανήλθαν στα €109,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32,0% έναντι €82,6 εκατ. για το  τέταρτο τρίμηνο του 2023, και αύξηση 39,2% έναντι €78,3 εκατ. για το τρίμηνο του 2023. Σωρευτικά  από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €1.352,0 εκατ.

€140 εκατομμύρια στο κράτος 

Το πρώτο τρίμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκε μάλιστα, καταβολή ποσού ύψους €140 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία καταβολή από την ίδρυση της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι της κρατικής βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά, σε €1,3 δισεκατομμύρια από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. H ΚΕΔΙΠΕΣ επίσης διατηρεί €60 εκατομμύρια σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

Το Β’ Τρίμηνο 2024 αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, βελτιωμένο σε σχέση με τις τακτικές ταμειακές ροές του Α’ Τριμήνου 2024 και αναμένεται η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €60εκ. εντός Ιουνίου 2024.

2.000 ​αιτήσεις στο Σχέδιο « Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», η ανακοίνωση αναφέρει πως συνεχίζεται η υλοποίηση του, με στόχο την κοινωνική στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν ως εξασφάλιση την Κύρια Κατοικία τους. Η ΚΕΔΙΠΕΣ ως ο φορέας υλοποίησής του Σχεδίου, έχει μέχρι σήμερα παραλάβει περίπου 2.000 αιτήσεις.

Συγκεκριμένα, 1.382 αιτήσεις έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και αυτή την περίοδο τα ακίνητα υποβάλλονται σε τεχνική δέουσα επιμέλεια, προς επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας τους, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει η ενημέρωση των Αιτητών που έχουν απορριφθεί καθώς δεν πληρούσαν τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Σχέδιο.

Μέσα από μια παράλληλη προσπάθεια της ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία doValue, για εξεύρεση συναινετικής λύσης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δίδεται η ευκαιρία σε μερίδα δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενο δάνειο με μόνη εξασφάλιση την πρώτη κατοικία κάτω των €350 χιλ., το οποίο ήταν μη εξυπηρετούμενο κατά τις 31/12/2023 και παραμένει μη εξυπηρετούμενο, δυνατότητα πλήρους εξόφλησης του δανεισμού στη βάση της αξίας του ακινήτου. Η εκστρατεία πραγματοποιείται αυτή την περίοδο και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τους δανειολήπτες κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό.

Ικανοποίηση για Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης

Έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης το οποίο βρισκόταν σε ισχύ για πέντε μήνες από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι και τον Μάρτιο 2024. Μέσα από το Σχέδιο έχουν αποχωρήσει 27 μέλη του προσωπικού, αριθμός ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί για την σταδιακή μείωση του προσωπικού της Εταιρείας. Σήμερα, ο αριθμός των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας ανέρχεται στα 313 μέλη.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/03/2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο: https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Διαβάστε επίσης: SOS δανειοληπτών - Εντοπίστηκαν κρυμμένες καταχρηστικές χρεώσεις σε δάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ