"Τραβάει τ' αυτί" του Οργανισμού Νεολαίας η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ποια λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου;

Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο έπρεπε να αξιοποιηθεί, καθυστερημένους προϋπολογισμούς, μη συμπληρωμένες ώρες εργασίας από λειτουργούς και άλλες παραλείψεις και λάθη έχει διαπιστώσει η Ελεγκτική Υπηρεσία στον Οργανισμό Νεολαίας σε έκθεση της ΕΥ που έχει δημοσιοποιηθεί σήμερα.

Ο έλεγχος που έχει δημοσιοποιήσει η Ελεγκτική Υπηρεσία  αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος που έληξε στις 31.12.2018.

Ανάμεσα στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαφάνηκε ότι ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν από 1.3.2018 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής του (5.4.2018) να μην είναι νομοθετικά καλυμμένες.

Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ανακαλύψει ότι ποσό ύψους €994.048, που αφορά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Νέα Γενιά σε Δράση", το οποίο ολοκληρώθηκε, παρέμεινε καταθετημένο σε τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Πρωτοβουλίες Νέων” και “Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες των σχετικών Οδηγών που έκδωσε ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την κανονικότητά τους. Για ικανοποίηση των αρχών της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης, η ΕΥ τονίζει ότι για άλλη μια φορά την σημαντικότητα της εφαρμογής των σχετικών προνοιών του Οδηγού, σε όλες τις περιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του ΟΝΕΚ, ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που καθορίζονται στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην καταβάλει οποιανδήποτε πληρωμή από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019. Επισημάνθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία η σημαντικότητα της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των όρων της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.

Έχει επιπρόσθετα διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών για το θεσμοθετημένο ωράριο από το προσωπικό που εργάζεται στη Λεμεσό, και για λειτουργό άλλης επαρχίας παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια το έλλειμμα 158 ωρών εργασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Οργανισμός παραχώρησε διάφορες χορηγίες για στήριξη προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ήταν συνδιοργανωτής, χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΝΕΚ και Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για σχόλια και απόψεις, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον καθένα ξεχωριστά, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ