Η ΚΤ ανακοινώνει διαγωνισμό για το αναμνηστικό κέρμα του Erasmus

Διαγωνισμός για φιλοτέχνηση σχεδίου για αναμνηστικό κέρμα ονομαστικής αξίας €2 που θα εκδοθεί για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει διαγωνισμό που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φιλοτέχνηση σχεδίου για αναμνηστικό κέρμα ονομαστικής αξίας €2 που θα εκδοθεί το 2022 με την ευκαιρία της τριαντακοστής πέμπτης επετείου του προγράμματος Erasmus (τώρα ονομαζόμενου Erasmus+).

Το Erasmus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη, και προσφέρει την ευκαιρία σε Ευρωπαίους πολίτες να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό πρέπει να είναι επαγγελματικού επιπέδου και να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ComCoin2022@centralbank.cy. Τελευταία προθεσμία υποβολής σχεδίου στην ΚΤΚ είναι η Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 στις 1:00 μ.μ..

Οι συμμετοχές και τα σχέδια θα πρέπει να πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές του κέρματος που καταγράφονται στο "Παράρτημα Ι - Specifications". Επιπρόσθετα, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως το "Παράρτημα ΙΙ - Declaration", την οποία να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με κάθε συμμετοχή. Στην εν λόγω δήλωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επίσης, να υποδείξει κατά πόσο αποδέχεται ή όχι την παραχώρηση πρόσβασης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο σχέδιό του και στη σχετική αλληλογραφία σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενους.

Τα σχέδια που θα υποβληθούν έγκαιρα και που θα πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές του κέρματος θα αποσταλούν από την ΚΤΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση.

Η προεπιλογή των πέντε επικρατέστερων σχεδίων θα γίνει από επιτροπή η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα απαρτίζεται από δύο επαγγελματίες καλλιτέχνες που δεν θα έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ενδεχομένως, άλλα αρμόδια άτομα. Η επιλογή του τελικού σχεδίου πιθανότατα θα γίνει από άτομα που είχαν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, μέσω ψηφοφορίας στο διαδίκτυο την οποία θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021.

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος της ΚΤΚ, τηλ. 22714222 ή 22714537.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ